سفارش کارت ویزیت


شروع از
59,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ یووی ویزیتی - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
79,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی براق - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
79,000 تومان
سلفون دورگرد براق - 6×9 - 500تایی
فوری 4 روز کاری / 7 روز کاری
شروع از
79,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی مات - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
79,000 تومان
سلفون دورگرد مات - 6×9 - 500تایی
4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
108,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون دورگرد مات - ۶×۹
یکروزه / 4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
74,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
تحویل 11 روز کاری
شروع از
99,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان ویزیتی امباس - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری / 6 روز کاری
شروع از
71,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت کارتی
16 روز کاری
شروع از
112,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کرافت دورگرد - 6×9
16 روز کاری
شروع از
76,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت طرح چرم
16 روز کاری
شروع از
115,000 تومان
لمینت براق دورگرد - 6×9 - 500تایی
9 روز
شروع از
1,762,550 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دایره ای - 5.5
17 روز
شروع از
198,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
9 روز
شروع از
198,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
4 و 12 روز کاری
شروع از
158,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
12 روز کاری
شروع از
164,000 تومان
لمینت مات دورگرد - 6×9 - 500تایی
7 روز کاری